Goorn

O systému GOORN

Systém GOORN

Systém GOORN je vhodný pro řešení problémů se vzlínající vlhkostí u všech druhů a typů staveb. Lze ho s velkou výhodou použít v prvním nadzemním podlaží, ale stejně tak i v prvním podzemním podlaží. Vzhledem k tomu, že samotný systém nevyžaduje žádné složité stavební zásahy, kdy instalace samotného přístroje se provádí úchytem na šrouby do předem vložených hmoždinek do zdiva, a zapojení do elektrické zásuvky přes adaptér, ho lze realizovat bez jakéhokoliv omezení provozu v objektu.

Jedná se o praxí ověřenou technologii odvlhčování zdiva. Technologie GOORN je technologií odvlhčování zdiva, která využívá fyzikálního procesu, charakterizovaným pohybem mineralizované vody v pevné porézní látce (zdivu) v důsledku potenciálu stejnosměrného elektrického proudu, tedy za užití elektrického proudu, kde pomocí generovaných elektromagnetických pulzů působí na vlhké zdivo a v jeho důsledku dochází k postupnému pohybu vlhkosti směrem dolů. Zařízení GOORN má účinný dosah 14 m a nevyžaduje pro svou realizaci žádné stavební zásahy. Doba odvlhčování stavebních konstrukcí je proměnná, která je funkcí výsledného odporu v kapilárách porézního zdiva a podloží objektu. Tento odpor, jakož i přesné hydrogeologické složení podloží neznáme a nelze tudíž předem stanovit čas trvání postupu odvlhčování. Za úspěšný proces odvlhčování lze považovat dosažení tzv. rovnovážné vlhkosti zdiva. Rovnovážná vlhkost zdiva není nikdy konstantou, je funkcí použitých materiálů, jejich výrobního zpracování (kvality), jejich salinity, klimatických podmínek atd. Vlhkost zdiva je řazena následovně: vlhkost zdiva nižší jak 3% je vlhkostí velmi nízkou, vlhkost zdiva od 3% do 5% je vlhkostí nízkou, vlhkost zdiva od 5% do 7,5% je vlhkostí zvýšená, vlhkost zdiva od 7,5% do 10% je vlhkostí vysokou a vlhkostí nad 10% je vlhkostí velmi vysokou. V praxi dosahuje zakázka od montáže systému GOORN do objektu k dosažení vlhkosti limitující k rovnovážné vlhkosti zdiva u nadzemních stavebních konstrukcích od 2 let.

Průběh odvlhčování

V průběhu postupného odvlhčování dochází k ústupu vlhkosti a postupu mineralizovaných látek (solí) ve zdivu, což může mít za následek zhoršení optického stavu zdiva, kde se na povrchu zdiva mohou tvořit solné výkvěty a vlhkostní mapy se mohou rozšířit, nebo objevit i na místech, kde doposud nebyly.

Další opatření

Objednatel musí vždy počítat s následnou opravou stávajících povrchových úprav (omítek) za nové. Tyto opravy se doporučují realizovat vždy až po úbytku vlhkosti ve zdivu, což obvykle bývá 12-24 měsíců od zahájení odvlhčování. Mohou být také dále doporučeny další sanační kroky, jako je např. provedení drenáže kolem objektu pro zabezpečení odvodu podpovrchové vody od objektu a pod.

Požadavky na připravenost stavby

Pro realizaci přístroje GOORN není vyžadována žádná speciální připravenost objektu, do kterého bude umístěn. Přístroj se instaluje na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů a napojuje se na stávající elektrickou síť, konkrétně vždy do již provedené elektrické zásuvky na 220V, 50Hz, vždy pomocí adaptéru. Není-li v místě instalace taková možnost připojení, připojíme přístroj do nejbližší elektrické zásuvky pomocí námi dodaného prodlužovacího kabelu. Objednatel má pak povinnost zhotovit elektrickou zásuvku k přístroji. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jediným požadavkem na stavbu je, aby byl objekt připojený na elektrickou síť a byla funkční elektrická zásuvka 220V, 50Hz.

Měření vlhkost

Pro měření vlhkosti je používáno zařízení na měření vlhkosti zdiva zn. GANN, tzv. karbidová metoda. Jedná se o zavedenou přesnou zkušební metodu pro stanovení vlhkosti. Její nespornou výhodou je přesnost měření a možnost vyhodnocení vlhkosti na místě. Vyhodnocení vlhkosti je tak vždy prováděno za účasti objednatele. Jedná se o legislativně schválenou metodu měření vlhkosti.

Karbidová metoda měření vlhkosti je destrukční zkouška. Založená je na známé chemické reakci, při které vzniká tlak plynů ve speciální tlakové nádobě. Díky jednoduchosti, praktičnosti a možnosti provádění měření na stavbě (in-situ), je tato metoda velice často používána v celé Evropě, zejména v Německu. Tam má přímo oporu v místních normách (DIN 18560- 4:2012-06). V České republice je tato metoda zakotvená v ČSN 74 4505, podle které je to vhodná metoda pro měření vlhkosti. Rozsah měření je 0,14 až 22,90 [CM-%] s použitím konverzní tabulky. Principem zkoušky je chemická reakce volné vody a vlhkosti materiálu s karbidem vápenatým, při které vzniká v uzavřené tlakové nádobě hydroxid vápenatý a acetylen, který vytváří v uzavřené nádobě tlak.

Tlak acetylenu v nádobě se měří manometrem v barech [bar] a poté se převádí dle tabulky tzv. přepočtová tabulka. Nebo lze přímo z budíku nanometru odečíst na stupnici procenta CM [CM-%].

Doplňující informace

Systém GOORN neřeší:

 • vzdušnou vlhkost
 • kondenzační vlhkost
 • tlakovou vodu
 • zatékání do stavby
 • vysokou hladinu spodní vody
 • tepelné mosty

Systém GOORN neodstraní:

 • plíseň
 • solné výkvěty

Certifikáty a prohlášení

Prohlášení o shodě

Prohlášení RoHS

Prohlášení VUZ

Test Report

Osvědčení výrobce EEZ

Proč systém GOORN
 • jedná se o moderní, efektivní způsob odvlhčování stavebních konstrukcí
 • technologie, která je vhodná do všech typů staveb
 • praxí ověřená techologie již více jak 30 let
 • ihned po uvedení do provozu začíná snižovat vlhkost ve zdivu
 • nenáročná realizace bez stavebního zásahu do objektu, tedy bez nutnosti něco bourat
 • spolehlivá bezúdržbová technologie
 • minimální provozní náklady - příkon 3W
 • zdravotně nezávadná technologie podložená certifikací
 • přispívá ke snížení nákladu na vytápění
 • zvyšuje hodnotu Vašeho majetku
 • vysoká životnost systému min. 30 let
 • jedná se o ryze český výrobek, výrobcem je česká firma GOORN s.r.o.
 • cenově dostupná technologie
 • zaplacena jen první část ceny díla 55% a doplatek 45% až po provedené kontrole
 • záruka za odvlhčování, nebo možnosti odstoupení od smlouvy
Máte zájem o bezplatnou a nezávaznou konzultaci?

Vyplňte náš dotazník

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)